Regulamin Usługi Calligraphly
obowiązujący od 16.07.2023

I. DEFINICJE

 1. Serwis (dalej również : “Usługa”/”Calligraphly”) – usługa świadczona za pośrednictwem strony www.calligraph.ly pozwalająca na zamawianie określonej ilości wiadomości tekstowych pisanych odręcznym charakterem pisma na określonych rodzajach korespondencji.
 2. Usługodawca – BespokeChat sp. z o.o. ul. Babiego Lata 13B/2C 53-020 Wrocław KRS 0000619897, REGON 364528408, NIP 8943079054, adres korespondencyjny Racławicka 15-19/522 53-146 Wrocław.
 3. Użytkownik – osoba prawna lub osoba fizyczna, która założy konto w Serwisie.
 4. Korespondencja – nośniki papierowe takie jak listy/kartki/koperty. Nośnikami może być też papier firmowy Użytkownika.
 5. Odręczny charakter pisma – odnosi się do sposobu pisania, wizualnie imitującym pisanie ręką człowieka, realizowanym piórem/długopisem trzymanym przez urządzenie poruszające nim po korespondencji. Wybór pomiędzy piórem a długopisem leży w wyłącznej kompetencji Usługodawcy.
 6. Charakter pisma – wizualny styl odręcznego charakteru pisma. Użytkownik ma do wyboru określoną liczbę charakterów pisma i nie może samodzielnie dodać dodatkowego charakteru pisma. Charaktery pisma zawierają podstawowy zbiór znaków językowych dla języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz podstawowy zbiór symboli używanych w tekście pisanym.
 7. Cennik – definiuje ceny za różne warianty Usługi. Znajdujący się pod adresem https://www.calligraph.ly/cennik/. Cennik aktualizowany jest na bieżąco, a jego zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu.
 8. Obsługa wysyłki – dostępna w dwóch wariantach (“pełna obsługa”/“własna obsługa”), określa czy korespondencja dostarczana jest bezpośrednio do odbiorcy docelowego czy dostarczana jest zbiorczo na jeden adres określony przez użytkownika. Opcja własnej obsługi możliwa jest w przypadku zamówień większych/równych 20 sztuk korespondencji.
 9. Zamówienie – definiowany przez użytkownika wybór odpowiedniego rodzaju i ilości korespondencji z danym tekstem napisanym wybranym charakterem pisma z opcjonalnym wykorzystaniem znaczka pocztowego, które przekazywane jest do Serwisu celem jego przygotowania i wysłania.
 10. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, które zostały zapisane w Serwisie.
 11. Integracja API/Zapier – udostępniana na życzenie Użytkownika możliwość składania Zamówień z wykorzystaniem interfejsu maszynowego lub usługi pośredniczącej Zapier (www.zapier.com). W przypadku chęci skorzystania Usługodawca przedstawia instrukcję skorzystania z takiej integracji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługa polega na przygotowywaniu Korespondencji napisanej odręcznym charakterem pisma.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem:
  1. kreatora dostępnego bez logowania do serwisu,
  2. kreatora dostępnego dla zalogowanych użytkowników serwisu,
  3. przez udostępnianą na życzenie integrację przez Zapier lub API.
 3. Zamówienie definiuje każdorazowo ilość sztuk korespondencji, jej typ, wybrany charakter pisma, odbiorcę przesyłki oraz opcjonalnie znaczki pocztowe w przypadku wybrania wariantu obsługi wysyłki typu “pełna obsługa”.
 4. Podgląd charakteru pisma na korespondencji jest możliwy w przypadku składania zamówienia z pomocą kreatora. W przypadku składania zamówienia innymi kanałami podgląd możliwy jest na życzenie.
 5. Użytkownik odpowiada za weryfikację prawną dotyczącą możliwości wysłania danemu odbiorcy korespondencji o zakładanej treści. Złożenie zamówienia potwierdza wykonanie tego obowiązku.
 6. Usługodawca przekazuje operatorowi pocztowemu/ kurierowi zdefiniowaną w zamówieniu korespondencję:
  1. W modelu pełnej obsługi wysyłki w czasie kolejnych trzech dni roboczych przy złożeniu zamówienia do godziny 16:00 
  2. W modelu własnej obsługi wysyłki termin realizacji ustalany jest każdorazowo z Użytkownikiem.
 7. Wysyłka możliwa jest na terenie Polski
 8. Usługodawca korzysta z Poczty Polskiej jako operatora pocztowego w przypadku “pełnej obsługi” wysyłki oraz z InPost w przypadku wariantu “własnej obsługi”.
 9. W przypadku wysyłki korespondencji z wykorzystaniem znaczka poleconego Poczty Polskiej Użytkownik ma możliwość śledzenia stanu dostarczenia korespondencji w Serwisie.

III. PAPIER FIRMOWY

 1. W ramach wysyłki korespondencji, Usługodawca umożliwia korzystanie z własnej identyfikacji wizualnej zwanej  papierem firmowym.
 2. Przekazanie do Calligraphly papieru firmowego możliwe jest  przez wysyłkę projektu cyfrowego w formacie .pdf w formacie zgodnym do zamówionej korespondencji. Projekty zawierające kolory drukowane są wyłącznie na papierze białym.
 3. Usługodawca potwierdza poprawność projektu cyfrowego i możliwość przygotowania na jego podstawie papieru firmowego.
 4. W przypadku przekazania projektu graficznego Serwis wykorzystuje projekt wyłącznie na potrzeby wydruku papieru firmowego na potrzeby realizacji zamówień od Użytkownika.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Opłaty podane w Cenniku są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 2. Płatność za usługi odbywa się na zasadzie przedpłaty przelewem. Usługodawca wyklucza możliwość realizacji płatności w formie gotówkowej. Użytkownik dokonuje przedpłaty środków pieniężnych w określonej przez siebie wysokości zgłaszając taką chęć pod adresem [email protected]. Za każdą zrealizowaną wpłatę wystawiana jest faktura VAT.
 3. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może sprawdzać stan środków pieniężnych aktualnie dla niego dostępnych.
 4. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty środków pieniężnych użytkownik widzi zwiększony stan środków i może z nich korzystać za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik składając zamówienia w serwisie pomniejsza stan środków pieniężnych dostępnych dla niego w ramach Serwisu o wysokość opłaty za konkretną usługę wynikającą z Cennika.
 6. Wpłata środków finansowych w ramach Serwisu nie stanowi podstawy do domagania się przez Użytkownika od Usługodawcy odsetek z tytułu wpłat dokonanych przez Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia innych mechanizmów płatności w ramach Serwisu. W przypadku wprowadzenia innych mechanizmów płatności, wszelkie zasady dotyczące takich płatności wskazane zostaną zaktualizowanym lub odrębnym Regulaminie.
 8. W przypadku niewykorzystania przez Użytkownika wszystkich środków finansowych wpłaconych przez niego w ramach Serwisu, Usługodawca zwróci Użytkownikowi niewykorzystaną kwotę. Użytkownik, który chce otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty pozostałych środków finansowych w ramach Serwisu powinien za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazać Usługodawcy numer konta bankowego w Polsce na jaki chce otrzymać zwrot.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Z racji personalizowanego charakteru korespondencji zamówienia nie podlegają zwrotom.
 2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia dostawy korespondencji wynikające powstałe po stronie operatora pocztowego/kurierskiego od momentu przekazania mu korespondencji.
 3. Usługodawca nie odpowiada za dostarczenie korespondencji na niepoprawny adres, jeśli adres naniesiony korespondencji był zgodny z adresem zdefiniowanym przez Użytkownika w Serwisie podczas składania zamówienia.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą mailową pod adres [email protected] identyfikując konkretne zamówienie i przedstawiając swoje zastrzeżenia.
 5. Usługodawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 3 dni roboczych i rozpatruje je w ciągu kolejnych 7 dni roboczych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni roboczych, o czym poinformuje Użytkownika przed upływem pierwotnego terminu.
 6. Z racji spersonalizowanego charakteru korespondencji przygotowywanej w ramach Usługi, Usługodawca nie przyjmuje zwrotów.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej również: „ Administratorem”) pozyskanych danych adresowych odbiorców jest Użytkownik, zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej jako RODO.
 2. Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów, na podstawie art. 28 oraz art. 29 RODO.
 3. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę na podstawie zaakceptowania niniejszego Regulaminu, stanowić będzie również udokumentowane polecenie Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Powierzone dane mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Usługi. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania przekazanych mu przez Administratora danych osobowych w sposób zabezpieczający je przed udostępnieniem ich osobom do tego nieuprawnionym oraz zapobiegania ich niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, nieuprawnionej ich zmianie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 5. Usługodawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 6. Usługobiorca powierza Usługodawcy dane osobowe zwykłe. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, dokonane na podstawie niniejszego Regulaminu obejmuje uprawnienie Usługodawcy do:
  1. przetwarzania danych w Serwisie;
  2. przekazania zebranych danych osobowych administratorowi danych;
  3. przekazywania danych operatorowi pocztowemu/kurierskiemu w formie zaadresowanej korespondencji;
  4. usuwania danych z Serwisu.
 8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Usługodawca przestrzega zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 RODO.
 10. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, Usługodawca pomagać będzie Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz pomagać będzie Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
 11. Usługodawca udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia jego obowiązków.
 12. Przetwarzający dane umożliwia Administratorowi lub audytowi upoważnionemu przez Administratora do przeprowadzenia kontroli.
 13. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie krótszym niż 7 dni.
 14. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o:
  1. wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu;
  2. każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi lub instytucji;
  3. przeprowadzeniu kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i wynikach oraz o czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych.
  4. jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 15. Usługobiorca wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę podmiotom trzecim, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu Regulaminu. Usługodawca przestrzegać będzie warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
 16. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust.18, Usługobiorca wyraża zgodę szczegółową na następujące podmioty, którym Usługodawca będzie dalej powierzał przetwarzanie danych osobowych:
  1. DigitalOcean LLC. 101 6th Ave New York, NY 10013 (korzystającej z infrastruktury IT znajdującej się na terenie UE i tam dane przetwarzającej), w zakresie usług hostingu.
  2. Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa w zakresie operacji pocztowych
  3. InPost S.A. ul. Wielicka 28 30-522 Kraków w zakresie operacji kurierskich
 17. Przetwarzający informować będzie Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach w ust. 17, dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, co do których zmian Administrator może wyrazić sprzeciw.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może w dowolnym momencie
  1. wprowadzić nowe opłaty za korzystanie z usług przewidzianych w Serwisie.
  2. zmienić Regulamin, Politykę Prywatności oraz Cennik.
 2. O wszelkich zmianach w Regulaminie i Cenniku Usługodawca powiadamia z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciodniowym (10 dni), wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie i/lub Cenniku wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym względem Usługodawcy, za importowane do Serwisu dane osobowe oraz treści.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane:
  1. wadliwym działaniem innych systemów, niezależnych od Serwisu;
  2. nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  3. ingerencją osób trzecich, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika lub w innych okolicznościach, niezależnych od nas;
  4. za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji Odbiorcom, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług, chyba, że wynika to wyłącznie z winy Usługodawcy;
  5. za niezgodne z prawem i dobrymi praktykami wykorzystanie Serwisu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;
 6. Usługodawca odpowiada względem Użytkownika maksymalnie do wysokości średniej miesięcznej przedpłat środków wypłacany rzecz Usługodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na dostarczanie ewentualnych wezwań do zapłaty w formie wiadomości e-mail.
 8. Żadna ze stron niniejszego Regulaminu nie ujawni ani nie wykorzysta informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją Usługi, chyba że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub informacje te w momencie ujawnienia są publicznie dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę obowiązek ich wyjawienia.
 9. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania Usługi lub jej części na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych (w tym w szczególności, kataklizmy, nagły pożar, powódź lub trudne do szybkiego usunięcia awarie energetyczne) lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym w żaden sposób nie można było zapobiec lub naprawić.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami Świadczenia Usługi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory rozstrzygać będzie rzeczowo Sąd właściwy dla Usługodawcy.

Zasady promocji “100 zł na start”

 1. Każdemu Użytkownikowi zakładającemu konto w serwisie od 01.01.2023 przysługuje 100zł przypisywane do jego stanu konta w serwisie w momencie aktywacji konta.
 2. W przypadku utworzenia większej ilości kont na jeden podmiot Usługodawca ma prawo wyzerować przyznane środki promocyjne dla drugiego i kolejnych kont.
 3. Usługodawca może wyzerować środki w przypadku braku aktywności na koncie w okresie ponad pół roku od założenia konta.
 4. Środki promocyjne mogą być wykorzystane na usługi oferowane w ramach serwisu Calligraphy, nie mogą być przeniesione na inne cele jak również nie mogą zostać wypłacone.
 5. Użytkownik może wykorzystać te środki na zamówienie o wartości przekraczającej kwotę promocyjną wcześniej uzupełniając środki w serwisie przedpłatą w wysokości niezbędnej do zrealizowania zamówienia.
 6. Promocja może zostać zakończona bez zapowiedzi, ale przyznane przed jej zakończeniem środki nie są cofane. Zakończenie promocji nie stanowi zmiany regulaminu głównego i nie wymaga informowania dotychczasowych użytkowników.
 7.  

Regulamin Usługi Calligraphly
obowiązujący do 16.07.2023

I. DEFINICJE

 1. Serwis (dalej również : “Usługa”/”Calligraphly”) – usługa świadczona za pośrednictwem strony www.calligraph.ly pozwalająca na zamawianie określonej ilości wiadomości tekstowych pisanych odręcznym charakterem pisma na określonych rodzajach korespondencji.
 2. Usługodawca – BespokeChat sp. z o.o. ul. Babiego Lata 13B/2C 53-020 Wrocław KRS 0000619897, REGON 364528408, NIP 8943079054, adres korespondencyjny Racławicka 15-19/522 53-146 Wrocław.
 3. Użytkownik – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która założy konto w Serwisie.
 4. Korespondencja – nośniki papierowe takie jak listy/kartki/pocztówki/koperty. Nośnikami może być też papier firmowy Użytkownika.
 5. Odręczny charakter pisma – odnosi się do sposobu pisania, wizualnie imitującym pisanie ręką człowieka, realizowanym piórem/długopisem trzymanym przez urządzenie poruszające nim po korespondencji. Wybór pomiędzy piórem a długopisem leży w wyłącznej kompetencji Usługodawcy.
 6. Charakter pisma – wizualny styl odręcznego charakteru pisma. Użytkownik ma do wyboru określoną liczbę charakterów pisma i nie może samodzielnie dodać dodatkowego charakteru pisma. Charaktery pisma zawierają podstawowy zbiór znaków językowych dla języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz podstawowy zbiór symboli używanych w tekście pisanym.
 7. Cennik – definiuje ceny za różne warianty Usługi. Znajdujący się pod adresem https://www.calligraph.ly/cennik/. Cennik aktualizowany jest na bieżąco, a jego zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu.
 8. Pakiet – definiuje dostępne dla użytkownika dostępne charaktery pisma, typy korespondencji i znaczki pocztowe. Pakiet jest każdorazowo wybierany przy definiowaniu zamówienia. Zawartość pakietów, ich charakterystykę, powiązane usługi definiuje Cennik.
 9. Obsługa wysyłki – dostępna w dwóch wariantach (“pełna obsługa”/“własna obsługa”), określa czy korespondencja dostarczana jest bezpośrednio do odbiorcy docelowego czy dostarczana jest zbiorczo na jeden adres określony przez użytkownika. Opcja własnej obsługi możliwa jest w przypadku zamówień większych/równych 20 sztuk korespondencji.
 10. Zamówienie – definiowany przez użytkownika wybór odpowiedniego rodzaju i ilości korespondencji z danym tekstem napisanym wybranym charakterem pisma z opcjonalnym wykorzystaniem znaczka pocztowego, które przekazywane jest do Serwisu celem jego przygotowania i wysłania.
 11. Zestaw demonstracyjny – zbiór przykładów korespondencji napisanej odręcznym charakterem pisma mający na celu przekrojowe zaprezentowanie Użytkownikowi poziomu i możliwości świadczonych przez Usługodawcę usług.
 12. Dane osobowe– informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, które zostały zapisane w Serwisie.
 13. Integracja API/Zapier – udostępniana na życzenie Użytkownika możliwość składania Zamówień z wykorzystaniem interfejsu maszynowego lub usługi pośredniczącej Zapier (www.zapier.com). W przypadku chęci skorzystania Usługodawca przedstawia instrukcję skorzystania z takiej integracji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługa kierowana jest do biznesów i polega na przygotowywaniu w ich imieniu Korespondencji napisanej odręcznym charakterem pisma.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem
  1. kreatora dostępnego dla zalogowanych użytkowników serwisu.
  2. przez udostępnianą na życzenie integrację przez Zapier lub API.
 3. Zamówienie definiuje każdorazowo ilość sztuk korespondencji, jej typ, wybrany charakter pisma, odbiorcę przesyłki oraz opcjonalnie znaczki pocztowe w przypadku wybrania wariantu obsługi wysyłki typu “pełna obsługa”.
 4. Podgląd charakteru pisma na korespondencji jest możliwy w przypadku składania zamówienia z pomocą kreatora. W przypadku składania zamówienia innymi kanałami podgląd możliwy jest na życzenie.
 5. W przypadku pakietu Prestige, projekt odręcznego pisma na korespondencji jest weryfikowany przez pracownika Usługodawcy, który może wprowadzać drobne poprawki edycyjne dotyczące ułożenia treści (np. przeniesienie pojedynczych znaków do nowej linii, ustawienie marginesów czy odstępów między liniami tekstu).
 6. Użytkownik odpowiada za weryfikację prawną dotyczącą możliwości wysłania danemu odbiorcy korespondencji o zakładanej treści. Złożenie zamówienia potwierdza wykonanie tego obowiązku.
 7. Usługodawca przekazuje operatorowi pocztowemu/ kurierowi zdefiniowaną w zamówieniu korespondencję:
  1. W modelu pełnej obsługi wysyłki:
   1. w czasie kolejnych dwóch dni roboczych przy złożeniu zamówienia do godziny 16:00 (Pakiet Elegant)
   2. następnego dnia roboczego przy złożenia zamówienia do godziny 16:00 (Pakiet Prestige)
  2. W modelu własnej obsługi wysyłki termin realizacji ustalany jest każdorazowo z Użytkownikiem.
 8. Wysyłka możliwa jest na terenie Polski
 9. Usługodawca korzysta z Poczty Polskiej jako operatora pocztowego w przypadku “pełnej obsługi” wysyłki oraz z InPost w przypadku wariantu “własnej obsługi”.
 10. W przypadku wysyłki korespondencji z wykorzystaniem znaczka poleconego Poczty Polskiej Użytkownik ma możliwość śledzenia stanu dostarczenia korespondencji w Serwisie.

III. PAPIER FIRMOWY

 1. W ramach wysyłki korespondencji w ramach pakietu Prestige, Usługodawca umożliwia korzystanie z własnego papieru firmowego.
 2. Przekazanie do Calligraphly papieru firmowego możliwe jest na dwa sposoby:
  1. wysyłając fizycznie przygotowany papier firmowy
  2. przekazując projekt cyfrowy w formacie .pdf w formacie zgodnym do zamówionej korespondencji. Projekty zawierające kolory drukowane są wyłącznie na papierze białym.
 3. Usługodawca potwierdza poprawność projektu cyfrowego i możliwość przygotowania na jego podstawie papieru firmowego.
 4. W przypadku wysyłki papieru do Usługodawcy na ustalony adres pocztowy wysyłka odbywa się na koszt Użytkownika. Użytkownik zapewnia odpowiednie zapakowanie papieru oraz przekazuje 10% więcej sztuk papieru firmowego niż wynosi planowana ilość papieru do wykorzystania w bieżących zamówieniach.
 5. W przypadku przechowywania papieru firmowego wysłanego (2a) po upływie 3 miesięcy od ostatniego zamówienia Usługodawca kontaktuje się drogą mailową w celu ustalenia opłaty za dalsze przechowywanie lub potwierdzenia zgody na przekazanie papieru na makulaturę. W przypadku braku odpowiedzi papier jest przekazywany na makulaturę. Usługodawca nie przewiduje możliwości odsyłania papieru firmowego.
 6. W przypadku przekazania projektu graficznego Serwis wykorzystuje projekt wyłącznie na potrzeby wydruku papieru firmowego na potrzeby realizacji zamówień od Użytkownika.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Opłaty podane w Cenniku są cenami netto i wyrażone są w złotych polskich.
 2. Płatność za usługi odbywa się na zasadzie przedpłaty przelewem. Usługodawca wyklucza możliwość realizacji płatności w formie gotówkowej. Użytkownik dokonuje przedpłaty środków pieniężnych w określonej przez siebie wysokości zgłaszając taką chęć pod adresem [email protected]. Za każdą zrealizowaną wpłatę wystawiana jest faktura VAT.
 3. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może sprawdzać stan środków pieniężnych aktualnie dla niego dostępnych.
 4. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty środków pieniężnych użytkownik widzi zwiększony stan środków i może z nich korzystać za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik składając zamówienia w serwisie pomniejsza stan środków pieniężnych dostępnych dla niego w ramach Serwisu o wysokość opłaty za konkretną usługę wynikającą z Cennika.
 6. Wpłata środków finansowych w ramach Serwisu nie stanowi podstawy do domagania się przez Użytkownika od Usługodawcy odsetek z tytułu wpłat dokonanych przez Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia innych mechanizmów płatności w ramach Serwisu. W przypadku wprowadzenia innych mechanizmów płatności, wszelkie zasady dotyczące takich płatności wskazane zostaną zaktualizowanym lub odrębnym Regulaminie.
 8. W przypadku niewykorzystania przez Użytkownika wszystkich środków finansowych wpłaconych przez niego w ramach Serwisu, Usługodawca zwróci Użytkownikowi niewykorzystaną kwotę. Użytkownik, który chce otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty pozostałych środków finansowych w ramach Serwisu powinien za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazać Usługodawcy numer konta bankowego w Polsce na jaki chce otrzymać zwrot.
 9. Zasady promocji “100 zł na start”
  1. każdemu Użytkownikowi zakładającemu konto w serwisie od 01.01.2023 przysługuje 100zł przypisywane do jego stanu konta w serwisie w momencie aktywacji konta.
  2. w przypadku utworzenia większej ilości kont na jeden podmiot Usługodawca ma prawo wyzerować przyznane środki promocyjne dla drugiego i kolejnych kont.
  3. Usługodawca może wyzerować środki w przypadku braku aktywności na koncie w okresie ponad pół roku od założenia konta.
  4. środki promocyjne mogą być wykorzystane na usługi oferowane w ramach serwisu Calligraphy, nie mogą być przeniesione na inne cele jak również nie mogą zostać wypłacone.
  5. Użytkownik może wykorzystać te środki na zamówienie o wartości przekraczającej kwotę promocyjną wcześniej uzupełniając środki w serwisie przedpłatą w wysokości niezbędnej do zrealizowania zamówienia.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Użytkownik ma prawo zamówić jednorazowo darmowy zestaw demonstracyjny, który pokazuje przykładową korespondencję napisaną odręcznym charakterem pisma, która prezentuje poziom świadczonej przez Usługodawcę usługi. W przypadku nieskorzystania z możliwości zamówienia zestawu demonstracyjnego przez Użytkownika akceptuje on z góry poziom świadczonej usługi.
 2. Reklamacjom nie podlegają zamówienia, jeśli wykonane zostały zrealizowane w sposób analogiczny jak elementy zestawu demonstracyjnego i reprezentują analogiczną jakość wykonania.
 3. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia dostawy korespondencji wynikające powstałe po stronie operatora pocztowego/kurierskiego od momentu przekazania mu korespondencji.
 4. Usługodawca nie odpowiada za dostarczenie korespondencji na niepoprawny adres, jeśli adres naniesiony korespondencji był zgodny z adresem zdefiniowanym przez Użytkownika w Serwisie podczas składania zamówienia.
 5. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą mailową pod adres [email protected] identyfikując konkretne zamówienie i przedstawiając swoje zastrzeżenia.
 6. Usługodawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 3 dni roboczych i rozpatruje je w ciągu kolejnych 7 dni roboczych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni roboczych, o czym poinformuje Użytkownika przed upływem pierwotnego terminu.
 7. Z racji spersonalizowanego charakteru korespondencji przygotowywanej w ramach Usługi, Usługodawca nie przyjmuje zwrotów.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej również: „ Administratorem”) pozyskanych danych adresowych odbiorców jest Użytkownik, zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej jako RODO.
 2. Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów, na podstawie art. 28 oraz art. 29 RODO.
 3. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę na podstawie zaakceptowania niniejszego Regulaminu, stanowić będzie również udokumentowane polecenie Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Powierzone dane mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Usługi. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania przekazanych mu przez Administratora danych osobowych w sposób zabezpieczający je przed udostępnieniem ich osobom do tego nieuprawnionym oraz zapobiegania ich niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, nieuprawnionej ich zmianie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 5. Usługodawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 6. Usługobiorca powierza Usługodawcy dane osobowe zwykłe. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, dokonane na podstawie niniejszego Regulaminu obejmuje uprawnienie Usługodawcy do:
  1. przetwarzania danych w Serwisie;
  2. przekazania zebranych danych osobowych administratorowi danych;
  3. przekazywania danych operatorowi pocztowemu/kurierskiemu w formie zaadresowanej korespondencji;
  4. usuwania danych z Serwisu.
 8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Usługodawca przestrzega zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 RODO.
 10. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, Usługodawca pomagać będzie Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz pomagać będzie Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
 11. Usługodawca udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia jego obowiązków.
 12. Przetwarzający dane umożliwia Administratorowi lub audytowi upoważnionemu przez Administratora do przeprowadzenia kontroli.
 13. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie krótszym niż 7 dni.
 14. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o:
  1. wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu;
  2. każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi lub instytucji;
  3. przeprowadzeniu kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i wynikach oraz o czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych.
  4. jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 15. Usługobiorca wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę podmiotom trzecim, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu Regulaminu. Usługodawca przestrzegać będzie warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
 16. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust.18, Usługobiorca wyraża zgodę szczegółową na następujące podmioty, którym Usługodawca będzie dalej powierzał przetwarzanie danych osobowych:
  1. DigitalOcean LLC. 101 6th Ave New York, NY 10013 (korzystającej z infrastruktury IT znajdującej się na terenie UE i tam dane przetwarzającej), w zakresie usług hostingu.
  2. Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa w zakresie operacji pocztowych
  3. InPost S.A. ul. Wielicka 28 30-522 Kraków w zakresie operacji kurierskich
 17. Przetwarzający informować będzie Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach w ust. 17, dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, co do których zmian Administrator może wyrazić sprzeciw.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może w dowolnym momencie
  1. wprowadzić nowe opłaty za korzystanie z usług przewidzianych w Serwisie.
  2. zmienić Regulamin, Politykę Prywatności oraz Cennik.
 2. O wszelkich zmianach w Regulaminie i Cenniku Usługodawca powiadamia z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciodniowym (10 dni), wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie i/lub Cenniku wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym względem Usługodawcy, za importowane do Serwisu dane osobowe oraz treści.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane:
  1. wadliwym działaniem innych systemów, niezależnych od Serwisu;
  2. nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  3. ingerencją osób trzecich, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika lub w innych okolicznościach, niezależnych od nas;
  4. za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji Odbiorcom, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług, chyba, że wynika to wyłącznie z winy Usługodawcy;
  5. za niezgodne z prawem i dobrymi praktykami wykorzystanie Serwisu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;
 6. Usługodawca odpowiada względem Użytkownika maksymalnie do wysokości średniej miesięcznej przedpłat środków wypłacany rzecz Usługodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na dostarczanie ewentualnych wezwań do zapłaty w formie wiadomości e-mail.
 8. Żadna ze stron niniejszego Regulaminu nie ujawni ani nie wykorzysta informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją Usługi, chyba że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub informacje te w momencie ujawnienia są publicznie dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę obowiązek ich wyjawienia.
 9. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania Usługi lub jej części na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych (w tym w szczególności, kataklizmy, nagły pożar, powódź lub trudne do szybkiego usunięcia awarie energetyczne) lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym w żaden sposób nie można było zapobiec lub naprawić.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami Świadczenia Usługi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory rozstrzygać będzie rzeczowo Sąd właściwy dla Usługodawcy.